ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА CREATIVEMARKETINGLTD.COM

С използването на нашия сайт CREATIVEMARKETINGLTD.COM и предлаганите от него Услуги приемате тези условия. Моля, прочетете ги внимателно.

Ако не приемате тези условия, Вие не бива да ползвате CREATIVEMARKETINGLTD.COM

С използването на интернет сайта CREATIVEMARKETINGLTD.COM, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция, подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този интернет сайт, ВИЕ предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на интернет сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

Обвързването към общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на интернет сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на менюта, категории, секции, функционалности и други. CREATIVEMARKETINGLTD.COM си запазва правото едностранно да променя общите условияза ползване на интернет сайта и предоставяните чрез него услуги по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на интернет сайта веднагаслед приемането на решение за влизането им в сила.

Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези условия, моля, не използвайте този интернет сайт и услугите, предоставяни от него. Ако продължите да използвате този интернет сайт, Вие изразявате съгласието си с настоящите Общи условия.

Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с интернет сайта CREATIVEMARKETINGLTD.COM, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „Контакти“ на титулната ни страница.

I. Дефиниции

Думите и изразите, използвани по-долу в настоящите общи условия, имат следното значение:

 1. IP Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
 2. Активно поведение означава кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер през CREATIVEMARKETINGLTD.COM, отвеждащ Потребителя към други интернет страници.
 3. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизиране протоколи.
 4. ЗЗЛД означава българския Закон за защита на личните данни.
 5. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), атака за отказ на услуга (denial of service attack – DoS), извършване на действия, които могат да бъдат класифицирани като промишлен и индустриален шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски кон“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване на нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се класифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 6. Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър при изписване на електронния адрес CREATIVEMARKETINGLTD.COM.
 7. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от сайт.
 8. Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който Потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
 9. Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което е в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.
 10. Информационни материали означава обяви (включително, но без ограничение обяви за курсове, събития, график на курсове, обяви за различни мероприятия), известия, рекламни и промоционални материали, периодични информационни бюлетини, брошури, статии, новини, анкети, публикации чрез текстови и графични елементи, снимки и други, които Потребителят се съгласява да получава със създаването на Акаунт (с ползването на сайта).
 11. Общи условия означава настоящите общи условия, както и всички последващи техни изменения, публикувани на интернет страницата CREATIVEMARKETINGLTD.COM .
 12. Пасивно поведение означава ненапускането на сайта CREATIVEMARKETINGLTD.COM  или други подстраници на основния домейн (в случаите, когато услуга е достигната директно чрез интернет търсачка), след като той се е заредил в браузъра на потребителя.
 13. Потребител на Интернет сайта е всяко дееспособно физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата  CREATIVEMARKETINGLTD.COM  чрез пренасочване от друг уебсайт. Потребител също така може да бъде наричан и получателя на услуга или услуги, предоставяни от CREATIVEMARKETINGLTD.COM.
 14. Случайно събитие е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 15. Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол НТТР, НТТР5 или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материални ресурси.
 16. CREATIVEMARKETINGLTD.COM  означава „Криейтив Маркетинг “ ООД, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205956036 със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, ул. Дамян Груев 21, както и всички дъщерни дружества, свързани лица, съвместни предприятия, дружества, в които „Криейтив Маркетинг“ ООД упражнява пряк или непряк контрол.

II. Предмет на Общите условия

 1. Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване на Интернет сайта CREATIVEMARKETINGLTD.COM  и предоставяните чрез него услуги, както и взаимоотношенията между  „Криейтив Маркетинг“  ООД от една страна и Потребителите от друга.
 2. Достъпът до услугите, предоставяни на Интернет сайта, е възможен посредством използване на публично достъпната Интернет страница CREATIVEMARKETINGLTD.COM . Интернет сайтът представлява информационен масив, съдържащ информационни материали както на „Криейтив Маркетинг “ ООД, така и на трети лица. „Криейтив Маркетинг “ ООД не носи никаква отговорност за съдържанието на Информационните материали на трети лица.

III. Обща информация

 1. „Криейтив Маркетинг“ ООД декларира, че интернет страницата CREATIVEMARKETINGLTD.COM  е достъпна за всички Потребители, съгласили се с действащите Общи условия.
 2. Всички текстове, изображения и друга информация, публикувани в сайтовете на CREATIVEMARKETINGLTD.COM , са собственост на „Криейтив Маркетинг“ ООД и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права, както и всички нормативни актове. Копиране, използване и възпроизвеждане на информация от сайтове на „Криейтив Маркетинг“ ООД, без знание и писмено съгласие отКриейтив Маркетинг“ ООД, е забранено и се преследва по законов ред.
 3. „Криейтив Маркетинг“ ООД не носи отговорност за текстове, изображения и друга информация, публикувани от потребителите на сайтовете на фирма „Криейтив Маркетинг“ ООД, като „Криейтив Маркетинг“ ООД си запазва правото да премахва или редактира информация, която е публикувана от потребителите без предупреждение.
 4. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
 5. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

V. Права и задължения на „Криейтив Маркетинг“ ООД

 1. Криейтив Маркетинг“ ООД  има право да публикува на Интернет сайта всякаква текстова, графична и друга информация във връзка с дейността на дружеството с цел реклама и информираност; съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва, под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи, предоставяйки я за добросъвестно ползване от регистрирани и нерегистрирани потребители, в зависимост от това къде се намира и за кой вид потребители е достъпна.
 • Криейтив Маркетинг“ ООД  се задължава да предприеме необходимото, така че съдържанието на Интернет сайта да бъде точно и актуално във всеки един момент. Въпреки това, обаче „Криейтив Маркетинг“ ООД си запазва правото за промяна на информацията, свързана с цени на програми и услуги, срокове за провеждане и др. Възможно е обаче да има случайни и случайни грешки, за които Криейтив Маркетинг“ ООД  се извинява. Криейтив Маркетинг“ ООД  не дава никакви гаранции за информацията, предоставена чрез този уебсайт, включително хипертекстови връзки или други елементи, използвани пряко или косвено от уебсайта, и си запазва правото да прави промени и корекции по всяко време, без предупреждение. Криейтив Маркетинг“ ООД  не поема никаква отговорност за неточности или пропуски в уебсайта и всички решения, основани на информация, съдържаща се в този уебсайт, са отговорност единствено на посетителя. Криейтив Маркетинг“ ООД  не поема никаква отговорност за преки, специални, косвени или последващи щети или каквито и да било други щети от какъвто и да е вид.
 • Криейтив Маркетинг“ ООД  се задължава да обработва личните данни на Потребителите законосъобразно и добросъвестно.
 • Криейтив Маркетинг“ ООД  има право да прекрати едностранно или да ограничи без предизвестие достъпа до Интернет сайта на определени Потребители в следните случаи:
 • Потребителят разпространява посредством Интернет, SMSили посредством използване на услуги чрез Интернет сайта на Криейтив Маркетинг“ ООД, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска, етническа или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание.
 • Потребителят с действията си накърнява доброто име на Криейтив Маркетинг“ ООД, нарушава законите в Република България и/или застрашава програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.
 • В случай на осъществени неправомерни  действия по предходната точка и/или при поискване от компетентните органи на Република България, Криейтив Маркетинг“ ООД  има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.
 • Услугите предлагани от Криейтив Маркетинг“ ООД, могат да бъдат използвани само и единствено за развитие на дейност, която не е забранена от закона и не противоречи на добрия морал и нрави.  Криейтив Маркетинг“ ООД си запазва правото да откаже или прекрати предоставянето на услуга или услуги, ако има съмнения, че Потребителя не спазва или няма да спази тези изисквания.
 • Криейтив Маркетинг“ ООД се освобождава от отговорност за причинени вреди на другата страна,  ако тя се дължи на случайно събитие или непреодолима сила.
 • Криейтив Маркетинг“ ООД  има всички други права и задължения, подробно регламентирани от действащото законодателство и от настоящите Общи условия.

Права и задължения на Потребителя

 1. Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия.
 • Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин, без изричното съгласие на Криейтив Маркетинг“ ООД  , информационните ресурси, публикувани на Интернет сайта на Криейтив Маркетинг“ ООД .
 • Потребителят е длъжен да подхожда честно и почтено спрямо другите Потребители и е изцяло отговорен за действията или бездействията си при използването на Интернет сайта.
 • Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Интернет сайта, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа на други Потребители.
 • Потребителят е длъжен да предоставя единствено актуална, точна и валидна информация.
 • Потребителят няма право да вреди умишлено на репутацията на Криейтив Маркетинг“ ООД , чрез зловредни коментари, публикации, подвеждаща и невярно информация относно продукт или услуга.

VII. Директен маркетинг

 1. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява по подразбиране да получава Информационни материали от Криейтив Маркетинг“ ООД  .
 • Отказът от получаване на Информационни материали от страна на Потребителя може да бъде направен по всяко време посредством:
  • Използването на специално указана интернет връзка, която се съдържа в Информационните материали;
 • Чрез формата за контакт, указана на Интернет сайта осъществявайки директна връзка с Криейтив Маркетинг“ ООД  
 • Свързване със Криейтив Маркетинг“ ООД  чрез формата за контакт, указана на Интернет сайта, без вяскакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.
 • Отказът от получаване на Информационните материали от страна на Потребителя не означава, че той отхвърля, изменя или се отказва от приемането на настоящите Общи условия.
 • „Криейтив Маркетинг“ ООД  си запазва правото да избира към кого да изпраща Информационните материали, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава Информационни материали, без всякакви бъдещи ангажименти от страна на „Криейтив Маркетинг“ ООД или допълнително предизвестие.
 • С приемането на тези Общи условия всеки Потребител на Криейтив Маркетинг“ ООД  се съгласява по подразбиране да получавана предоставените от него e-mail адрес и телефон повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от Криейтив Маркетинг“ ООД  , осъществявани с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти и/или услуги, предоставяни от Криейтив Маркетинг“ ООД  .
 • Криейтив Маркетинг“ ООД  си запазва правото да избира към кого да изпраща такива повиквания и/или съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане на повиквания и/или съобщения отделни контакти на Потребител, без всякакви бъдещи ангажименти от страна на Криейтив Маркетинг“ ООД  или допълнително предизвестие.
 • Всеки клиент може по всяко време да изрази несъгласието си да получава повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от Криейтив Маркетинг“ ООД  за целите на директния маркетинг и реклама, като се обади в работно време на тел +359 84084837 .

VIII. Интелектуална собственост

 1.  Всички материали в Интернет сайта са интелектуална собственост на Криейтив Маркетинг“ ООД .
 • Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, публикувани на Интернет сайта Криейтив Маркетинг“ ООД  са собственост на Криейтив Маркетинг“ ООД  или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от изричен текст по отношение на неговата собственост.
 • Потребителите не могат да копират, прехвърлят, модифицират или да правят други изменения; използват, свързват, излагат, включват каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на Криейтив Маркетинг“ ООД , премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното писмено съгласие на Криейтив Маркетинг“ ООД  .